assessment 

ManAgement Partners

Papieren ‘waarheden’ worden in de verschillende MP assessmentprogramma’s in de praktijk getoetst met kandidaten. Op de sector, op het bedrijf en op de functie toegesneden interviews, cases en rollenspellen brengen de werkelijkheid van de functie en de gedragingen en capaciteiten van een kandidaat veel dichterbij. Management Partners rapporteert op een heldere wijze de resultaten en geeft aanknopingspunten om beslissingen op te kunnen nemen of specifieke coaching in te zetten.

MP heeft alle expertise in huis om op een heel pragmatische-, maar wetenschappelijk onderbouwde wijze, competenties van mensen in kaart te brengen. Wij zijn geen psychologen, maar praktijkmensen die vanuit hun bedrijfsmatige kerncompetentie altijd vanuit een bredere perspectief naar mensen kijken die in een bepaalde (zakelijke) omgeving moeten of willen werken.

Professionaliteit

Een zeer belangrijke voorwaarde voor Management Partners is dat de testmodules een solide wetenschappelijke- en gevalideerde basis hebben. Hiertoe maken wij o.a. gebruik van het instrumentarium van Thomas International™, een gerenommeerde wereldwijd opererende HR dienstverlener. Management Partners hecht als gecertificeerd gebruiker veel waarde aan persoonlijke gesprekken en waarnemingen en gebruikt de resultaten van testen vooral als ondersteunend materiaal.

Integriteit

Te allen tijde waarborgen wij de vertrouwelijkheid van de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie. Afstemming over het ter beschikking stellen van testresultaten en rapporten vindt vooraf in goed overleg met betreffende(n) plaats.

Management Partners biedt meerdere vormen van assessments, variërend van een basis capaciteitenonderzoek tot een Assessment Center Plus. Belangstelling? Neem gerust conctact met ons op voor nadere oriëntatie. Op verzoek zenden wij u graag het overzicht met alle info over onze Assessmentprogramma’s.

Basis Capaciteitenonderzoek

Het komt regelmatig voor dat opdrachtgevers, bij de vervulling van nieuwe of de ontwikkeling binnen bestaande functies, behoefte hebben aan een gefundeerde externe “second opinion” op de capaciteiten van een bestaande medewerker of een mogelijke kandidaat uit eigen netwerk of search. Een basis capaciteitenonderzoek bestaat uit een intake met de opdrachtgevergever, een uitvoerig gesprek bij MP in Zeewolde met de kandidaat en een hierop aansluitende schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever. Het afnemen van een wetenschappelijk gefundeerde P.P.A. test (Persoonlijke Profiel Analyse) maakt deel uit van dit onderzoek. Tijdsbeslag voor de kandidaat: ca. 3 à 3,5 uur.

Beperkt Assessment

Het Basis Capaciteitenonderzoek kan worden uitgebreid met specifieke cases geheel toegesneden op de functie, het bedrijf en de branche. Tevens worden enkele extra wetenschappelijke testen op het vlak van leiderschapsvaardigheden, commerciële capaciteiten of andere specifieke competenties toegevoegd. Voor het overige conform een Basis Capaciteitenonderzoek. Tijdsbeslag voor de kandidaat is 4 à 4,5 uur.

Assessment Center

Als basisvorm van geschiktheidsbeoordeling kan de kandidaat worden onderworpen aan eenzogenaamd Assessment Center, waarin met name, naast de persoonlijkheid van de kandidaat, ook het gedrag in diverse omstandigheden met behulp van diverse (praktijk) testen (cases, toetsen) zal worden vastgesteld.

Het Assessment Center is met name voor middle management en commerciële functies een zeer bruikbaar instrument. Daarnaast zijn de uitkomsten van een Assessment Center belangrijk materiaal voor personal coachingtrajecten of begeleiding bij Outplacement. Tijdsbeslag voor de kandidaat: 3/4 dag.

Assessment Center Plus

Als meest uitgebreide vorm van geschiktheidbeoordeling kan de kandidaat worden onderworpen aan een assessment center Plus. De basiselementen zijn gelijk aan een normaal assessment center. De ‘Plus’ zit met name in het feit dat aan het programma specifiek voor de kandidaat en de functie geschreven rollenspellen worden toegevoegd. Daarnaast zijn bij een assessment Plus gedeeltelijk twee MP Partners (assessors) betrokken. Mede hierdoor kan het onderzoek meer worden uitgediept en is er sprake van nadere reflectie en afstemming tussen de assessors, hetgeen de validiteit van de rapportage en het advies verder versterkt.

Zeer geschikt voor leidinggevende- en zwaardere functies. Tijdsbeslag voor de kandidaat: 1 volle dag.

Beroepskeuzeadvies

Capaciteitsonderzoeken bieden wij ook aan in een speciale module geheel gericht op beroepskeuze. Deze beroepskeuzes kunnen relevant zijn voor kandidaten die aan het begin van hun werkzame leven staan, voor mensen die om welke reden dan ook, een andere richting aan hun carrière willen geven en voor situaties waarin medische noodzaak re-integratie in een andere beroepsrichting noodzakelijk maakt. Naast de Persoonlijke Profiel Analyse, ondersteunen de gesprekken en specifieke interessetesten het beroepskeuzeadvies. Tijdsbeslag voor de kandidaat: 3 à 3,5 uur.

Teamanalyse

De teamanalyse is een speciale tool waarmee het mogelijk is om door te dringen tot de kern van een team: de werking, sterkten en zwakten van het team en de rol die elk individu daarin speelt. Efficiënte analyse maakt de teamstructuur inzichtelijk en geeft handvatten voor bevordering van communicatie en openheid binnen het team. Teamleden worden zich bewust van de individuele bijdrage van ieder teamlid.

Problemen binnen teams doen zich doorgaans voor vanwege een tekort aan de benodigde capaciteiten, onuitgesproken of onopgeloste conflicten, botsende persoonlijkheden, demotivatie of gebrek aan vertrouwen. De teamanalyse kan een zeer nuttig instrument zijn, zowel bij beoordeling van bestaande teams als bij het samenstellen van nieuw te vormen teams. Advisering over de opbouw van een ‘ideale’ teamstructuur is mogelijk. Teamanalyses maken veelal deel uit van een bredere opdracht, bijvoorbeeld het doorlichten van afdelingen en teambuildingprogramma’s. Tijdsbeslag nader te bepalen.

General Intelligence Assessment

Zowel deze wetenschappelijke testmodule alsook de elders omschreven test voor Selectie & Training (TST) zijn accurate, betrouwbare en onafhankelijk gevalideerde methoden waarmee inzicht wordt verkregen in hoe snel iemand nieuwe informatie, competenties of procedures in zich opneemt, onthoudt of toepast. Opleidingsniveau speelt doorgaans een belangrijke rol bij aanname, maar geeft een veel te beperkt inzicht in ontwikkelingspotentieel of talenten.

De GIA testmodule belicht de volgende aspecten: redeneren, perceptie snelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht. Deze testmodule kan onderdeel uitmaken van een MP assessment center of een MP assessment center Plus tegen een additionele prijs. De GIA kan op aanvraag ook als geheel losstaande testmodule worden aangeboden.

Emotionele Analyse

Wat is Emotionele Intelligentie (EI)? EI kan worden omschreven als: iemands vaardigheden om emotionele aanwijzingen en informatie te detecteren en te beheren, opdat zij zichzelf en anderen, in staat stellen zo effectief en productief mogelijk te functioneren.

Waarom is het belangrijk in de werksituatie? Technische capaciteiten, vaardigheden en IQ spelen voornamelijk een rol bij het voorspellen van succes. Gedrags- en emotionele competenties zijn in hoge mate bepalend voor de individuele performance. Emotioneel intelligente mensen zijn  beter in staat om te gaan met stress, conflicten, veranderingen en tegenslagen.

De resultaten van de EIQ kunnen ondersteuning bieden bij het leiden, managen en functioneren in de hedendaagse complexe en competitieve arbeidsmarkt. De testmodule bestaat uit 153 stellingen waarvan op een zevenpuntsschaal door de kandidaat dient te worden aangegeven in welke mate de betreffende stelling representatief is. Deze test staat op zichzelf, maar kan ook deel uitmaken van een MP assessment center of MP assessment center Plus.

360° onderzoek

Zelfinzicht is de eerste stap tot optimalisatie. Het 360° feedbackonderzoek geeft objectieve en eerlijke feedback aan een persoon van directe collega’s, managers en medewerkers. Degene van wie het onderzoek wordt afgenomen nomineert minimaal zes respondenten om feedback tegeven op basis van competenties. Het minimum aantal van zes is nodig om de anonimiteit van de feedback te kunnen waarborgen. Respondenten kunnen ook relaties of klanten zijn die de persoon in kwestie goed genoeg kennen en meemaken. Het gehele onderzoek bestaat uit een aantal vragenlijsten die op een zevenpuntenschaal moeten worden beoordeeld. De vragenlijstbestaat uit drie onderdelen te weten:

  1. stellingen, te beoordelen op een schaal van 1-7,
  2. competenties in mate van belangrijkheid voor de functie
  3. open vragen.

Het 360° Feedback onderzoek is een uitstekend instrument om toe te passen bij leiderschap- of management-ontwikkeling, als basis voor persoonlijke ontwikkeling, als extra dimensie bij functioneringsgesprekken en als materiaal voor personal coaching. Deze testen kunnen op verzoek, optioneel onderdeel uitmaken van een MP Assessment Center of Assessment Center Plus tegen een additionele prijs. De test wordt via een online module afgenomen. Het 360° Feedback onderzoek kan, op verzoek, ook als geheel losstaande module worden aangeboden.

assessment 

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'