(Executive) Search 

ManAgement Partners

De kernactiviteit van Management Partners Int. is ondersteuning en advisering bij organisatie– en medewerkerontwikkeling in de ruimste zin. De zin ‘Organization & Man Power Development’, die onderdeel uitmaakt van ons logo, geeft dat ook helder weer. Sinds haar oprichting in 1989 heeft Management Partners specialisme ontwikkeld op het terrein van werving & selectie van (top)management en medewerkers in de profit – en non-profit sector.

MP heeft niet alleen alle expertise in huis om de zoektocht naar nieuwe medewerkers volledig uit te voeren en te begeleiden, maar is tevens competent om, via aanvullende assessmentprogramma’s, de profielen, kernkwaliteiten en vaardigheden van kandidaten goed in kaart te brengen. Als praktijkmensen kijken wij altijd vanuit een breder organisatieperspectief naar mensen die in een bepaalde (zakelijke) omgeving moeten of willen werken. Onze begeleiding en advisering gaat regelmatig verder dan het alleen uitvoeren van een searchopdracht alleen. Het menselijk kapitaal is voor veel bedrijven het belangrijkste kapitaal.

Professionaliteit

Bij searchopdrachten maakt MP gebruik van aanvullende beoordelings- en testprogramma’s. Alle testmodules hebben een solide wetenschappelijke- en gevalideerde basis. Hiertoe maken wij o.a. gebruik van het instrumentarium van Thomas International™, een gerenommeerde wereldwijd opererende HR dienstverlener. Management Partners hecht veel waarde aan persoonlijke gesprekken en waarnemingen en gebruikt testresultaten vooral als ondersteunend materiaal.

Integriteit

Te allen tijde waarborgen wij de vertrouwelijkheid van de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie. Bij de benadering van mogelijke kandidaten wordt steeds uiterste discretie in acht genomen.

Check & Match

Bij Check & Match is er geen sprake van een echte Werving & Selectieopdracht, maar is Management Partners ‘niet-exclusief aangever‘ van potentieel geschikte kandidaten in een door opdrachtgever zelf uit te voeren procedure. MP is passief betrokken. Het is een zogenaamde no cure – no pay constructie op vrijblijvende basis. Deze Check & Match constructie komt voor in situaties waarin bijvoorbeeld de procedure al vergevorderd is maar wij, vanuit onze database of netwerk, een geschikte kandidaat kunnen aanbieden.

Check & Match (exclusief)

Een Check & Match (exclusief) is qua constructie gelijk aan een normale Check & Match. Ook hierbij is geen sprake van een Werving & Selectieopdracht, maar wel van een exclusief verzoek aan Management Partners voor orientatie in de database op mogelijk geschikte kandidaten voor een lopende procedure. Er is verschil in de honorering indien het tot een daadwerkelijke match komt.

Werving & Selectie opdracht

Werving & selectieopdracht met inzet van te selecteren media. MP doet de complete procedure: intake bij opdrachtgever, profiel- en functieomschrijving, mediakeuze en tekstredactie, plaatsing, responsselectie, oriënterende gesprekken, informatie aan opdrachtgever over kandidaten, nadere afstemming, participatie bij vervolggesprekken met opdrachtgever, eindselectie en finale afstemming met geselecteerde kandidaat.

Geheel afhankelijk van het type mediaplaatsing (landelijke- en regionale- dag en weekbladen, Huis aan Huis bladen, vakbladen etc.) zijn de externe kosten, naast de MP fee, wat hoger dan bij plaatsing van de personeelsadvertentie uitsluitend op het internet. Daar staat tegenover dat de kwaliteit van de respons over het algemeen beter en gerichter is. Groot voordeel is verder dat potentiële kandidaten voor een nieuwe baan niet pro-actief op zoek moeten op het internet, maar de opties gewoon tegenkomen bij lezing van de gekozen media. Voor opdrachtgevers is sprake van extra PR en naamsbekendheid.

Werving & Selectie full service

Een Full Service werving & selectie opdracht is in de basis gelijk aan de normale werving & selectie opdracht, echter met een veel nadrukkelijker meerwaarde voor de opdrachtgever, zowel aan de ‘voorkant’ als aan de ‘achterkant’ van het werving & selectieproces.

Voorkant: actieve MP-participatie met betrekking tot het in kaart brengen van kritische omgevingsfactoren, profiel– en functieomschrijving, positionering in de organisatie, etcetera. Achterkant: actieve MP-participatie bij afstemming, onderhandeling en vastlegging van de primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden. Monitoring bij inwerkperiode. Een optie waarbij de opdrachtgever zich gedurende het volledige proces, van A to Z, verzekerd weet van professionele begeleiding.

Executive Search

Invulling van key-positions vraagt om een heel specifieke aanpak. Veelal wordt gekozen voor een, in beginsel, anonieme werving. Potentieel geschikte kandidaten kunnen ook door selectieve benadering worden getraceerd (executive search en headhunting). Om het cruciale belang van een optimale opdrachtvervulling te waarborgen zet MP gedurende het proces een co-partner in. Een Assessment Center voor de eindkandidaat is integraal onderdeel van deze procedure.

Resultaatgarantie

Na afronding van de procedure houden wij regelmatig contact met de opdrachtgever en de aangestelde kandidaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en de samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Mocht binnen een halfjaar na indiensttreding onverhoopt blijken dat de persoon niet voldoet aan hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden, dan zullen wij alle ondersteuning verlenen met het zoeken naar een nieuwe kandidaat. Voor deze MP begeleiding zal in principe geen honorarium in rekening gebracht worden. Uiteraard is dit niet van toepassing op eventuele externe wervingskosten.

De resultaatgarantie is uitsluitend van toepassing indien in de betreffende periode geen sprake is van duidelijke verandering van functie-, bedrijfs-, en omgevingsfactoren.

(Executive) Search 

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'