(PERSONAL) coaching

ManAgement Partners

Het ontbreekt leidinggevenden soms aan tijd en ruimte voor objectivering, evaluatie en reflectie. Veranderen van richting en het treden buiten de gebaande paden komt er dus niet van. De senioriteit en expertise van Management Partners garanderen een uitstekend klankbord, een sparringpartner op niveau en meerwaarde in de functievervulling.

De personal coaches van Management Partners zijn de discrete adviseurs en sparringpartners van tal van ondernemers, directieleden, bestuursleden. Maar onze MP Partners zijn ook uitstekende mentors voor uw veelbelovende middle management, daar waar het hen aan leiderschapsvaardigheden en strategische inzichten ontbreekt. Het voordeel van personal coaching is dat 100% van de tijd in de specifieke individuele vaardigheden en verbeterpunten van uw manager wordt gestoken, waardoor dit vanzelfsprekend effectiever is dan groepstraining. Daarnaast vervult MP regelmatig rollen als coach van Management teams en individuen.

Excecutive Job Support

De laatste vijf tot tien jaar heeft veel structurele veranderingen m.b.t. de arbeidsmarkt te zien gegeven. Lange dienstverbanden van tien, twintig en meer jaren bij dezelfde werkgevers komen steeds minder voor. Steeds meer mensen werken op basis van een tijdelijke aanstelling en de loopbaanontwikkeling is dynamischer dan ooit tevoren. Majeure breuklijnen in carrièreopbouw en –richting zijn op steeds meer CV’s terug te vinden. Prima gekwalificeerde mensen die graag willen werken zitten toch langer dan gedacht ‘op de reservebank’, al dan niet versterkt door economische omstandigheden, door reorganisaties, faillissementen of ‘nieuwe HR inzichten’. Ook de problematiek rondom leeftijden speelt daarin een rol. Het komt immers veel te veel voor dat een persoon van b.v. vijftig ‘als te oud’ wordt beschouwd, terwijl er feitelijk nog bijna twitig werkzame jaren te gaan zijn.

Niet altijd is sprake van door de werkgever goed gefaciliteerde outplacementtrajecten. Groepsoutplacement is al te vaak “fabriekswerk” en biedt de persoon in kwestie meestal onvoldoende mogelijkheden tot persoonlijke reflectie. De afscheid nemende werkgever heeft weliswaar aan haar morele verplichting voldaan maar de medewerker is weinig geholpen met de groepsmatige aanpak waarbij weinig rekening gehouden wordt met diep ingrijpende factoren als de verwerking van het ontslag en de ongewisse toekomst. Deze zaken worden in het algemeen onvoldoende adequaat en onpersoonlijk aangepakt.

Ook mag er niet altijd van worden uitgegaan dat personeelsfunctionarissen en managers, die kandidaten voor vacante functies moeten beoordelen, goed zijn ingeschoten op de nieuwe ordening in de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Management Partners biedt personen die in de positie van ‘in between jobs’ verkeren, moeite hebben om een passend nieuw spoor te vinden en behoefte hebben aan reflectie en de mogelijkheid om te sparren, een gerichte begeleiding onder de noemer ‘MP Executive Job Support’.  

Informeer gerust bij ons naar de meer gedetaileerde insteek, aanpak en kosten van MP’s Executive Job Support.

Train the Trainer

Het inwerken van nieuwe medewerkers behoort regelmatig tot de taak van ervaren collegae. Deze beschikken over kennis en goede wil maar ontberen veelal de didactische vaardigheden om de nieuwe collega in zo kort mogelijke tijd zo goed mogelijk in te werken. De gewenste output laat lang op zich wachten dan wel blijft onder de maat. Management Partners zorgt ervoor dat uw “seniors” een juiste schatting kunnen maken van de nieuwe medewerker en effectiever worden in de overdracht van kennis en professionele vaardigheden.

Business to Business Training

De business-to-consumer onderneming van vandaag-de-dag vraagt zijn toeleverancier niet meer “wat kom jij me verkopen?”, maar “hoe kun jij mij helpen met verkopen!” De issue voor die toeleverancier is niet meer ‘het product aanbieden’, maar ‘het traject van concept tot consumptie begeleiden’. Het personele tijd- en geldbeslag is een zo overheersende kostenpost, dat niet meer de klassieke functiegestuurde organisatiestructuur, maar uitsluitend de procesgestuurde klantbehoefte, uitgangspunt kan zijn. Voor routinecontact is geen geld, geen tijd, geen aandacht en dus geen rendement. Maatgesneden, op de gewekte en te wekken klantbehoeften afgestemde ondersteuning, is in feite de enige doorslaggevende meerwaarde voor de aanbieder. Die Business-to-Business aanbieder, heeft, al naar gelang branche, concurrentieprofiel, markt-/klantsituatie en eigen ondernemingspotentieel en ontwikkelingsfase, zijn eigen behoeften. Of dat nu is op account management-, op C.R.M.- op category-, op area- of op country management-niveau.

Het door Management Partners te ontwikkelen opdrachtgeverspecifieke Practicum sluit dan ook maatgesneden aan op uw behoeften, uw doelstellingen en situatie. Zowel qua vorm (training, coaching, workshop, seminar, op practicumlocatie of/en on-the-job), als qua inhoud. Afhankelijk van het bovenaangehaalde deelnemer-functieniveau en de gegeven organisatie- en klant/marktbehoeften, geeft de opdrachtgever prioriteit aan één of meerdere van onderstaande modules:

 .  organisatie van marktbewerking -> markt-, werk- en koopplatform;

  • organisatie van functie-uitoefening; time management;
  • interne (organisatie)- en externe (klant)-communicatie – negociating & selling skills.

 

Leadership

Effectief, motiverend en resultaatgericht leiderschap. Dat is wat u zoekt in uzelf en in uw management team. De medewerker van vandaag en morgen verwacht sturend, inspirerend, democratisch en participerend leiderschap. De medewerker die dit ervaart weet dat zijn competentie gewaardeerd en gehonoreerd wordt. Alle coaches van Management Partners hebben een zware praktijkervaring als senior leidinggevende en bestuurder, en zijn als geen ander in staat van een goede leider een nog betere te maken.

Job Matureness

In een drietal gevallen kan het taakvolwassenheidsniveau van uw medewerker te wensen overlaten:

  1. De “oorspronkelijke” functie-uitoefening paste bij de vervuller daarvan, maar voor de hernieuwde invulling (markt, inkrimping organisatie, innovatie, organisatieverandering, etc.) schiet de medewerker, ook nadat hem de tijd gegund is zich goed in te werken, toch tekort;
  2. Bij toch wel doordachte en voorbereide benoeming in een nieuwe (hogere) functie, blijkt de medewerker in de nieuwe praktijksituatie desalniettemin op enkele onderdelen tekort te schieten, ook na zijn inwerkperiode;
  3. De medewerker is in feite qua kennis, kunde en ervaring toe aan een promotie, maar blijft op bepaalde fronten toch wat tekortschieten.

Bij genoemde situaties is sprake van een hindernis, blokkade of belemmering, die zich niet laat wegnemen langs de gebruikelijke ondernemingskanalen. Het is dan zaak niet te vervallen in “herhaling van zetten” en ander vertoon van goede wil: de persoon in kwestie constateert dan immers bij zijn organisatie en bij zichzelf, dat hij steeds weer tekortschiet. Per saldo gaat hij het niet beter doen, maar scoort door toenemend gebrek aan zelfvertrouwen steeds minder.

In de meeste gevallen ziet de organisatie er omheen wel de symptomen, maar krijgt geen greep op de onderliggende oorzaken, temeer omdat degene, waar het om gaat, zelf ook niet bij machte is, die oorzaak naar boven te halen. En zolang de oorzaak niet wordt weggenomen, blijft alle moeite contraproductief en frustrerend.

De Management Partner organisatie en – coach hebben de psychotechnische ervaring, bagage en bewezen competentie in huis, om effectief en resultaatopleverend de oorzaken achter de symptomen bloot te leggen. En uw medewerker het inzicht, het gedrag en de “techniek” te verschaffen, waarmee hij zijn “belemmering” de baas kan. Tot heil van de betreffende, uzelf, uw organisatie en uw R.O.I.!

Door het “op afstand” er in betrekken van directie en naaste medewerkers, voorkomt Management Partners een “geïsoleerde” soloactie, maar borgt blijvend organisatiegeïntegreerd resultaat.

Het coachingstraject is individueel. Waar interactief passend, kan een traject met enkele medewerkers een optie zijn met dienovereenkomstig geringere investering in geld per capita.

Outplacement

De medewerker die zijn beste jaren aan de onderneming gaf verdient beter dan het gebruikelijke ‘massale’ outplacementbureau. Ter verbetering van de marktkansen van de medewerker biedt Management Partners de mogelijkheid tot Personal Outplacement, een effectieve, intensieve, persoonlijke begeleiding naar een nieuwe baan en nieuw perspectief.

(PERSONAL) coaching

ManAgement Partners

Volg ons op:

Gildenveld 16

3892 DG Zeewolde

Pavilioen 'Het Drieluik'